Skip to main content
0

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten met betrekking tot de webshop van MINOIS BV

1.2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen op bepaalde diensten en / of producten expliciet omschreven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn. Bij afwijkingen tussen de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden prevaleren de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij expliciet anders vermeld.

1.3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen MINOIS BV en haar contractspartij in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de ongeldige. of ongeldige bepalingen, waarbij het doel en de betekenis van de ongeldige of ongeldige bepaling zoveel mogelijk in aanmerking worden genomen.

1.4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door MINOIS BV, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

1.5. De toepasselijkheid van de door de contractspartij ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd door MINOIS BV

1.6. Onder “contractpartij” wordt verstaan ​​iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een contractuele relatie heeft met MINOIS BV

1.7. De website van MINOIS BV richt zich uitsluitend op de Europese markt.

1.8. MINOIS BV heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen.

1.9. Door gebruik te maken van de website van MINOIS BV en / of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de contractspartij deze algemene voorwaarden alsmede alle overige rechten en plichten die op de website vermeld staan.

1.10. Het is MINOIS BV toegestaan ​​werkzaamheden uit te besteden aan derden bij het uitvoeren van een overeenkomst met de contractspartij.

2. Preorder

2.1 Door een of meer producten vooraf te bestellen, bevestigt u dat u begrijpt dat we de ontwikkeling van de tas mogelijk niet hebben voltooid of zijn begonnen met de productie van de tas op het moment van uw pre-order.

2.2 Bij het plaatsen van een reservering voor MINOIS-producten, moet u bepaalde informatie verstrekken, zoals uw adres en factuurgegevens. U verklaart en garandeert dat al deze informatie juist is en u dient ervoor te zorgen dat dergelijke informatie actueel wordt gehouden. MINOIS BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onnauwkeurige informatie of informatie die later verouderd raakt, en is niet verplicht zich in te spannen om de juiste contact- of verzendinformatie te bepalen. U kunt uw informatie op elk moment bijwerken voordat uw product wordt verzonden door een e-mail te sturen naar info@minois.co. info@minois.co.

2.3 U erkent en gaat ermee akkoord dat MINOIS BV reserveringen kan weigeren of uitstellen om overinschrijving te voorkomen of zoals zij passend acht, op voorwaarde dat we ons best doen om u binnen twee (2) weken na ontvangst van uw Preorder op de hoogte te stellen, en dat u hier recht op heeft. tot volledige terugbetaling van de aankoopprijs.

2.4 De volledige prijs van de producten wordt u in rekening gebracht op het moment dat u de voorbestelling plaatst. Als MINOIS BV niet in staat is om de producten te verzenden op of vóór het eenjarige jubileum van uw plaatsing van de voorbestelling, zal MINOIS BV een volledige terugbetaling aan u uitvoeren.

2.5 MINOIS BV zal Producten bouwen volgens de volgorde waarin de Preorder is ontvangen. Deze positie betekent niet dat u een bepaald nummer ontvangt dat aan uw producten is gekoppeld. Als u uw reservering annuleert of verliest in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst, wordt uw positie ingenomen door de volgende persoon op de productreserveringslijst. Niettegenstaande het voorgaande erkent u en gaat u ermee akkoord dat we mogelijk Producten moeten bouwen en gebruiken voor verschillende doeleinden, zoals testen, evalueren en weergeven in eigen beheer en door derden voordat we aan Productreserveringen voldoen. Bovendien kunnen we naar eigen goeddunken voorafgaand aan het vervullen van productreserveringen voor verkoop aan het publiek (bijvoorbeeld door middel van een veiling) een beperkt aantal producten aanbieden. Raadpleeg onze website of onze nieuwsbrief voor meer informatie over dergelijke evenementen.

2.6 Hoewel we ons best zullen doen om Producten zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te leveren, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat er vertragingen kunnen optreden. Een geschatte levertijd (ETD) is slechts een schatting, kan worden gewijzigd en MINOIS BV verklaart of garandeert niet dat het in staat zal zijn om het Product op de geschatte datum te verzenden. Als gevolg hiervan, in het geval dat er vertraging optreedt en de geschatte verzending en / of vrijgave van het product niet wordt gehaald, is MINOIS BV niet verantwoordelijk voor enige schade die kan optreden als gevolg van de vertraging, noch is het verplicht om enige schade te verstrekken. kortingen, terugbetalingen of tegoeden als gevolg van dergelijke vertragingen. We zullen u periodieke updates geven met betrekking tot een dergelijk leveringsschema. Als u om welke reden dan ook besluit dat u niet langer op uw product wilt wachten, kunt u uw reservering annuleren zoals bepaald in sectie 2.

2.7 U of MINOIS BV kunnen deze reservering annuleren door de voorbestelling te allen tijde te beëindigen, om welke reden dan ook, voordat wij u hebben medegedeeld dat uw Product gereed is voor levering. Als u dit doet vóór onze kennisgeving van levering, krijgt u zonder rente een restitutie van de aankoopprijs. Als MINOIS BV uw reservering annuleert, ontvangt u een volledige terugbetaling van de aankoopprijs zonder rente (en betaalt u geen administratiekosten).

3. Aanbiedingen en overeenkomsten
3.1. Aanbiedingen of offertes dienen te worden beschouwd als een uitnodiging aan de potentiële koper tot het doen van een bod. MINOIS BV is aan dergelijke zaken op geen enkele wijze gebonden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd. Aanvaarding van de uitnodiging door de potentiële koper tot het doen van een bod geldt als een geldig bod en leidt pas tot een overeenkomst indien aan de navolgende aspecten van dit artikel is voldaan.

3.2. Specifieke aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad het toelaat.

3.3. Een gepersonaliseerde offerte is twee (2) weken geldig, tenzij in de offerte een andere termijn wordt vermeld.

3.4. Een aanbod van de potentiële koper zoals genoemd in artikel 3.1 komt tot stand wanneer: 
de potentiële koper heeft uitdrukkelijk telefonisch aangegeven een bepaald product en / of dienst te willen ontvangen;

de potentiële koper heeft zijn persoonsgegevens op de website ingevoerd en de gegevens zijn elektronisch naar MINOIS BV gestuurd en door MINOIS BV ontvangen;

de potentiële koper heeft uitdrukkelijk telefonisch aangegeven een bepaald product en / of dienst te willen ontvangen;
een offerte wordt door de koper ondertekend en door MINOIS BV ontvangen in het geval MINOIS BV een gepersonaliseerde offerte heeft uitgebracht.

3.5. Een overeenkomst, inclusief iedere wijziging of aanvulling hierop, wordt voor MINOIS BV eerst bindend door het verstrekken van een opdrachtbevestiging aan de koper, via e-mail of anderszins. Deze overeenkomst kan door MINOIS BV worden herroepen indien de koper niet of in het verleden niet aan de eisen voldoet. In dat geval zal MINOIS BV dergelijke bevindingen binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling aan de koper melden.

3.6. Koper en MINOIS BV komen uitdrukkelijk overeen dat bij gebruikmaking van elektronische communicatiemiddelen een geldige overeenkomst tot stand komt na het voldoen aan de eisen genoemd in artikel 3.4 en 3.5. Met name het ontbreken van een schriftelijke handtekening doet niets af aan de bindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. In dat geval gelden de elektronische bestanden van MINOIS BV, voor zover de wet dit toelaat, als vermoeden van bewijs.

3.7. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, registraties etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de meest relevante kenmerken van de producten die telefonisch of per e-mail worden verstrekt, zijn altijd zo nauwkeurig mogelijk. MINOIS BV garandeert niet dat alle aanbiedingen en producten volledig overeenstemmen met de verstrekte informatie. Afwijkingen kunnen nimmer leiden tot terugbetaling of ontbinding van de overeenkomst.

4. Prijzen
4.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, en inclusief omzetbelasting.

4.2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad het toelaat.

4.3. De koper is de prijs verschuldigd zoals bepaald door MINOIS BV in de orderbevestiging conform artikel 3.5 van deze algemene voorwaarden. Eventuele (manipulatie) fouten in de offerte, zoals kennelijke gebreken, kunnen door MINOIS BV worden gecorrigeerd, ook na het bereiken van de overeenkomst.

4.4. Transportkosten worden apart vermeld op de website. Voor leveringen buiten Nederland gelden speciale tarieven.

4.5. Wanneer de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten zijn gestegen in de periode tussen bestelling en uitvoering van de bestelling, heeft de koper het recht de bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na aankondiging van de prijsverhoging door MINOIS. BV

5. Betaling
5.1. Bestellingen via de webshop dienen te worden betaald met 100% aanbetaling. MINOIS BV kan in de toekomst andere betalingsmogelijkheden opnemen. Andere betalingsmogelijkheden worden op de website aangekondigd.

5.2. Indien MINOIS BV een alternatieve betalingstermijn is overeengekomen, leidt het verstrijken van deze termijn automatisch tot het nalaten van de koper. Afwijkende betalingstermijnen kunnen alleen onder bijzondere voorwaarden schriftelijk worden overeengekomen.

5.3. Niet of niet tijdige betaling door koper leidt tot een verschuldigde rente van 1,5% per maand vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand geldt.

5.4. De kosten, zowel in als buiten rechte, veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de verplichtingen van de koper, komen voor rekening van de koper.

5.5. Het is MINOIS BV toegestaan ​​om in geval van niet tijdige betaling door de koper de overeenkomst direct te ontbinden dan wel de levering uit te stellen tot het moment dat de koper aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, de betaling van verschuldigde rente en andere kosten daaronder begrepen.

6. Levering en levertijd
6.1. Bestellingen die niet zijn gemarkeerd als “Preorder” worden zo snel mogelijk geleverd. MINOIS BV streeft ernaar om de producten binnen drie dagen na ontvangst van de bestelling te verzenden. De uiterste leverdatum is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, aanbetalingen niet inbegrepen, waarbij de uiterste leverdatum 30 dagen na ontvangst van de betaling is. Een overeengekomen levertijd is steeds indicatief en noch een fatale termijn, noch kunnen aan overschrijding van de levertijd enig recht worden ontleend. Informatie omtrent levertijden kan MINOIS BV op de website of op andere schriftelijke wijze bekend maken. Dergelijke informatie is altijd indicatief.

6.2. Wanneer de koper een product bestelt dat tijdelijk niet op voorraad is, wordt een indicatie weergegeven van de dag dat het product beschikbaar zal zijn. MINOIS BV streeft ernaar vertragingen binnen twee werkdagen aan de koper te melden.

6.3. Leveringen vinden plaats op het adres zoals opgegeven door de koper bij het sluiten van de overeenkomst.

6.4. Direct na levering van de zaken draagt ​​de koper het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door deze zaken of onderdelen mocht ontstaan. De koper draagt ​​ook het transportrisico vanaf het moment van levering.

6.5. Voor leveringen buiten Nederland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

7. Herroepingsrechten
7.1. De koper kan zijn herroepingsrecht uitoefenen binnen veertien (14) werkdagen na levering van het product, zonder boete en zonder opgave van redenen. De koper kan alleen aanspraak maken op garantiebepalingen indien het product en de verpakking zich in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat bevinden. Alle verzonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen bij de retourzending te worden meegeleverd.

7.2. MINOIS BV is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of vermissing van het product of verpakking tijdens de retourzending.

7.3. De kosten voor het retourneren van het product zijn voor de koper.

7.4. Indien de koper gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht zoals genoemd in de vorige artikelen, zal MINOIS BV de contante waarde van de geleverde zaken binnen veertien (14) dagen moeten terugbetalen.

8. Eigendom
8.1. De eigendom van de goederen, al dan niet behandeld, gaat over op de contractspartij op het moment dat de koper aan MINOIS BV het volledige bedrag, verschuldigd uit hoofde van de overeenkomst, inclusief rente, kosten en schade van producten en / of diensten uit deze order betaalt. , eerdere bestellingen en toekomstige bestellingen.

8.2. Het is de koper niet toegestaan ​​de producten te bedrukken of door te verkopen, ook niet nadat de eigendom van de goederen op de koper is overgegaan.

9. Garanties en aansprakelijkheid
9.1. In overeenstemming met het Europese recht, wordt de garantie van MINOIS BV verlengd tot een periode van twee (2) jaar na levering conform artikel 6.4.

9.2. MINOIS BV garandeert de duurzaamheid van geleverde producten. Indien MINOIS BV een leverancier of fabrikant heeft gecontracteerd voor de fabricage van de producten, dan zijn de garantiebepalingen van MINOIS BV voor de geleverde producten beperkt tot de garantie die door de betreffende leverancier of fabrikant aan MINOIS BV wordt gegeven.

9.3. In het geval MINOIS BV verlengde garantie toepast en dit op haar internetsite of in officiële productdocumentatie communiceert, geldt de verlengde garantie naast de garantiebepalingen onder artikel 9.1 en 9.2 en steeds in overeenstemming met de overige bepalingen onder artikel 9. Verlengde garantie begint na levering conform artikel 6.4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd door MINOIS BV kan een verlengde garantieperiode niet worden toegevoegd aan de garantieperiode zoals vermeld onder artikel 9.1.

9.4. MINOIS BV is nimmer gehouden tot financiële vergoeding van de koper of andere partijen, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of schuld. MINOIS BV is niet aansprakelijk voor enige indirecte verlies of geleden schade of schade met betrekking tot gederfde inkomsten of winst.

9.5. In het geval MINOIS BV verplicht is de koper financieel te vergoeden, is het bedrag altijd beperkt tot het factuurbedrag met betrekking tot het product en / of dienst dat de schade heeft veroorzaakt.

9.6. De garantie van MINOIS BV geldt niet indien:

de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundige of onjuiste omgang of gebruik, onoordeelkundig of onjuist onderhoud
het product wordt gebruikt voor andere dan normale doeleinden of onjuist gebruikt
de koper of de eindgebruiker houdt zich niet strikt aan de door MINOIS BV verstrekte bedieningsinstructies
de originele factuur ontbreekt, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt.

9.7. Bij het uitoefenen van de garantiebepalingen kan MINOIS BV het volgende doen:

het bedrag op de factuur aanpassen;
het geleverde artikel vervangen door een artikel met gelijke specificaties, of het geleverde repareren, in welk geval het geleverde artikel teruggestuurd dient te worden naar MINOIS BV
het afgeleverde artikel terugnemen en de overeenkomst herroepen, onder terugbetaling van het betaalde bedrag door de koper, zonder verplicht zijn om de koper financieel te vergoeden voor eventuele schade.
De koper is verplicht MINOIS BV drie mogelijkheden te geven om eventuele gebreken te herstellen.

9.8. De koper stelt MINOIS BV niet aansprakelijk voor eventuele aanspraken van derden, tenzij de wet deze schade en kosten ten laste van de koper strikt verbiedt.

9.9. Het is mogelijk dat MINOIS BV op haar website links plaatst naar andere websites die interessant kunnen zijn voor een bezoeker. Dergelijke links zijn louter informatief. MINOIS BV is niet aansprakelijk voor de inhoud van de gelinkte websites of het gebruik daarvan.

10. Overmacht
10.1. In geval van overmacht is MINOIS BV niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen. De betreffende verplichtingen worden uitgesteld voor de gehele duur van de overmacht.

10.2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan ​​iedere van de wil van MINOIS BV onafhankelijke omstandigheid, ook indien deze bij het aangaan van de overeenkomst voorzien had kunnen zijn, die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, waaronder begrepen maar niet beperkt tot oorlog, oorlogsdreiging, burgeroorlog, rellen, industriële acties, uitsluiting van werkleden, transportmoeilijkheden, brand, dagen niet gewerkt vanwege ongeschikt weer en andere verstoringen van het bedrijf van MINOIS BV of haar leveranciers.

11. Intellectuele eigendom
11.1. De koper erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele of industriële eigendomsrechten met betrekking tot de krachtens de overeenkomst te leveren producten en of bijbehorende ontwerpen, documentatie, rapporten, aanbiedingen en bijbehorend voorbereidend materiaal uitsluitend bij MINOIS BV, toeleveranciers of andere rechthebbenden berusten.

11.2. Intellectuele eigendomsrechten omvatten octrooien, auteursrechten, handelsmerken en andere (intellectuele eigendoms) rechten, waaronder technische en commerciële knowhow, methoden en concepten.

11.3. Het is de koper niet toegestaan ​​enige intellectuele eigendomsrechten zoals omschreven in dit artikel, bijvoorbeeld vermenigvuldiging, te wijzigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MINOIS BV, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

12. Persoonsgegevens
12.1. MINOIS BV verwerkt de persoonsgegevens van de koper in overeenstemming met haar privacyverklaring, die is opgenomen op de website.

12.2. MINOIS BV respecteert volledig de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

13. Toepasselijk recht
13.1. Op de aanbiedingen / overeenkomst en nadere overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

13.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3. Alle geschillen, van welke aard dan ook – ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de aanbieding / overeenkomst en nadere overeenkomsten tussen partijen ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam, tenzij de wet wijst uitdrukkelijk een andere rechtbank aan.

13.4. De Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden prevaleert te allen tijde in geval van geschillen met betrekking tot de interpretatie en strekking van deze voorwaarden.

14. Diversen
14.1. MINOIS BV is gevestigd te Rotterdam, Nederland, Van Weelstraat 26 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 72009993. Alle correspondentie met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden kunt u richten aan MINOIS BV op het hierboven vermelde adres of het e-mailadres vermeld op de website.

14.2. De helpdesk van MINOIS BV is op werkdagen bereikbaar voor informatie op het op de website vermelde e-mailadres.

14.3. MINOIS BV streeft ernaar om ontvangen e-mails binnen één werkdag te beantwoorden. Algemene Voorwaarden Webshop MINOIS BV 2 november 2018.

Algemene voorwaarden Webshop MINOIS BV 2 november, 2018

Caramel Crossbody
Caramel Crossbody